• * 26/04/2014 (27/3 al): Huân tu 87

  - Lễ quy y Tam bảo -

  tại Viện Chuyên Tu - Vạn Hạnh -

  Phú Mỹ - Tân Thành - BR- VT

   

  * 18/05/2014 (20/4 al): Huân tu 10

  tại Viện Chuyên Tu (đất mới) - 

  Lộc An - Long Thành - Đồng Nai

   

   

 • Xây dựng Viện Chuyên Tu

   

 • Ban quản trị web thông báo

  Phật tử Úc Châu liên hệ thỉnh

  đĩa của ĐĐ. Thích Thiện Thuận

  tại Sydney xin vui lòng gọi số:

  0416933215, 0452 259 215

  gặp Phật tử: Thiện Đức 

  tại MELBOURNE Liên hệ

  0401 395 286 PT: Thiện Lạc   

 •  

  ĐẤT MỚI