• * 27/12/2014 (6/11 al): Huân tu 95

  tại Viện Chuyên Tu - BR- VT -

  Lễ quy y Tam Bảo

   

  * 18/01/2015 (28/11 al): Huân tu 18

   tại Viện Chuyên Tu (đất mới) - 

  Lộc An, Long Thành, Đồng Nai 

   

   

   

 • Xây dựng Viện Chuyên Tu

   

 • Ban quản trị web thông báo

  Phật tử Úc Châu liên hệ thỉnh

  đĩa của ĐĐ. Thích Thiện Thuận

  tại Sydney xin vui lòng gọi số:

  0452 259 215

  gặp Phật tử: Thiện Đức 

  tại MELBOURNE Liên hệ

  0401 395 286 PT: Thiện Lạc   

 •  

  ĐẤT MỚI