• * 16/11/2014 (24/9 N al): Huân tu 16

  tại Viện Chuyên Tu (đất mới) -

  Lộc An, Long Thành, Đồng Nai

   

  * 29/11/2014 (8/10 al): Huân tu 94

  tại Viện Chuyên Tu - BR- VT -

  Có lễ quy y Tam bảo

   

   

 • Xây dựng Viện Chuyên Tu

   

 • Ban quản trị web thông báo

  Phật tử Úc Châu liên hệ thỉnh

  đĩa của ĐĐ. Thích Thiện Thuận

  tại Sydney xin vui lòng gọi số:

  0452 259 215

  gặp Phật tử: Thiện Đức 

  tại MELBOURNE Liên hệ

  0401 395 286 PT: Thiện Lạc   

 •  

  ĐẤT MỚI